OBOHTest

Powiat Lubinski

Powiat Lubinski

Lubin jest zwi?zany z przemys?em wydobywczym i przetwórczym miasto lubin rudy miedzi, której najwi?ksze z?o?a w Europie s? w?a?nie pod tym miastem. Dzi?ki czemu Lubin jest znany jako pr??nie rozwijaj?ca si? miejscowo??. Równie? w lubi?skich kopalniach wydobywa si? równie? w sporych ilo?ciach srebro oraz pozosta?e metale szlachetne.
Sektor wydobywczy, cho? rozbudowany tutaj do gigantycznych rozmiarów, nie jest jedyn? gmina lubin sektorem gospodarczym w tym rejonie. W mie?cie jest równie? lotnisko mi?dzynarodowe dla ?rednich samolotów.Przestrzennie miasto rozwija?o si? powoli, bez przebudowy ulic i wytyczania centralnych arterii. Oko?o 1860 r. zaprojektowano ul. Odrodzenia (dawniej Dworcowa) i nieznacznie wyprostowano o? na ulicy l Maja (dawniej Chojnowska). Te dwie ulice by?y zabudowane domami i czynszowymi.Lubin to tak?e bardzo wa?ne miasto w Polskim sporcie. Ma dru?yny pi?karskie (pi?ka no?na,r?czna,siatkowa) graj?ce w najwy?szej klasie rozgrywkowej w Polsce.